Vedtægter


Vedtægter for Rønbjerg UIF:  
§ 1:
Foreningens navn:
Rønbjerg Ungdoms-og Idrætsforening                Kan forkortes RUIF.
Foreningen er stiftet den 30 november 1962
Foreningen tegnes af:
Formanden og Kasserer ( de til enhver tid lovlig valgte af generalforsamlingen.)
Regnskabsåret går fra 1 Januar  til  31 December
§ 2:
Foreningen er hjemmehørende i Skive Kommune.
§ 3:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser gennem idræt og andet kulturelt samarbejde.
§ 4:
Som medlem optages enhver der billiger foreningens formål. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller udvalg. Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse eller udelukke medlemmer, der ikke retter sig efter vedtægterne.
§ 5 :
Foreningen kan optage passive medlemmer. RUIFs lotteriseddel gælder som et passivt medlemskab. Bestyrelsen fastsætter hver år prisen for et passivt medlemskab. Passive medlemmer har stemmeret på lige fod med aktive medlemmer.
§ 6 :
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hver år i Februar måned i RUIF s  klubhus eller i kantinen i Rønbjerg Hallen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer der er til stede. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet ved annonceret i den lokale presse, mindst 8 dage før afholdelse.Man annoncerer ligeledes på klubbens hjemmeside.
§ 7 :
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/3 del af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig ønske herom. Indvarslingen sker med mindst 4 dages varsel i den lokale presse.Samt på hjemmesiden.
§ 8 :
Forslag til lovændringer skal skriftlig varsles til formanden 7 dage før generalf.
Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst ¾ del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemme.
§ 9 :
Medlemmer er stemmeberettigede når de er fyldt 14 år, og valgbare når de er fyldt 16 år. Dog skal flertallet af bestyrelsen være over 18 år. Ingen medlemmer kan nægte at modtage valg.
Genvalg kan nægtes efter 1 periode ( 2 år ).
§ 10 :
Den årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§ 11 :
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Alle valgt af generalforsamlingen. Formanden vælges af generalforsamlingen, resten af bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, samt en formand for hvert udvalg.
Der kan evt. vælges en regnskabsfører uden for bestyrelsen.
Valg af de øvrige udvalgsmedlemmer finder sted på afdelings møder i henhold til forretningsordenen for udvalgene.
Alle udvalg består af mindst 3 medlemmer. Forretningsordenen for udvalgene forelægges af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. Bestyrelses – og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år af gangen, med halvdelen på valg hvert år.
Til at gennemgå regnskaberne vælges 2 revisorer.
Supleanter vælges for 1 år af gangen, men skal dog sidde det afløstes medlems periode ud.
Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.
§ 12 :
Dagsorden for generalforsamlingen:
 1   Valg af dirigent
 2   Formandsberetning fremlægges til godkendelse
 3   Beretning fra udvalgene
 4   Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 5   Behandling af evt.indkomne forslag ( 4 dage før generalf.)
 6   Valg af Bestyrelse
 7   Valg af Formand
 8   Valg af 2 supleanter til bestyrelsen
 9   Valg af revisorer
 10 Valg af 1 revisorsupleant
 11 Eventuelt
§ 13 :
Forhandlingsprotokollen skal oplæses og underskrives efter hvert møde
§ 14 :
De nedsatte udvalg laver hvert år budgetoverslag, som skal godkendes af bestyrelsen, i henhold til forretningsordenen.
§ 15 :
Bestyrelsen træffer sponsoraftaler, samt alle materialeindkøb vedr. fællesaktivitet
§ 16 :
Foreningen kan kun opløses, når på 2 med en mellemrum på en måned ( 30 dage)  afholdte generalforsamlinger , og mindst ¾ del af de fremmødte stemmer herfor.
§ 17 :
Såfremt foreningen opløses skal dens midler overgå til andet kulturelt formål i Rønbjerg området.

Vedtaget på generalforsamlingen år 2000

Fra Formanden

 

50 års jubilæumsdag i Rønbjerg Ungdoms- og Idrætsforening.

 

I fredags, den 30. nov., afholdte foreningen sit 50 års jubilæum.

 

Vi startede med en officiel reception fra kl. 15 til kl. 17 hvor der var besøg af forskellige samarbejdspartnere, bl. a. kreds 2, DGI, Skive Kommune, SIS, Ådalskolen, samt mange lokale borgere, som ville ønske tillykke med den runde dag, og vi siger tusind tak for de mange gaver som vi her modtog.

 

Dagen afsluttede med en stor fest i Rønbjerg Hallen for ca. 375 børn og voksne. Dette i samarbejde med Estvad Rønbjerg Borgerforening. Her starde vi med en fællesspisning, som bestod af grillstegt pattegris samt kaffe og en 4 kvm. stor hjemmebagt lagkage.

 

Under spisningen gav et børnehold en flot opvisning i børnezumba, under ledelse af Betina Mørk.

 

Senere underholdt Cirkus Maskot børn og voksne.

 

Under kaffen blev Borgerforeningens årlige Rønbjergpris uddelt. I år blev det Regnar Roslev som modtog prisen for oprydning og flot forskønnelse samt nybygning af et supermoderne dobbelt parcelhus på hjørnet af Kisumvej og Stationsvej.

 

Også Idrætsforeningens "Puskas" pokal blev uddelt. Det blev i år Signe Nielsen som modtog pokalen for sit store arbejde med at holde området omkring foreningens tennisanlæg rent, samt for den store hjælp som hun yder, når der er brug for frivillig hjælp i foreningen.

 

Stort tillykke til begge 2.

 

Foreningen fejrede også 2 personer som har været medlem af foreningen i 50 år, nemlig "a murer" Jørgen Pedersen, samt "a tømmer" Bjarne Pedersen, Disse 2 personer, samt Knud Erik Nielsen er også æredsmedlemmer af foreningen.

 

Senere på aftenen gav Thy Folklore en flot opvisning af folkedans og sang.

 

Jubilæumsfesten sluttede med at det genopståede gamle lokale Diskotek Cadilac fra 80 erne, spillede de "gode gamle melodier" fra denne periode.

 

Dagen og aftenen blev en fest, som betyrelsen vil sige en stor tak til alle, som var med til at gøre jubilæet til en dejlig og minderig oplevelse.

 

Keld Mørk Kristensen

 

Formand for Rønbjerg Ungdoms og Idrætsforening.

 

 

 

Flot Gavebord Tusind tak til alle, der har bidraget Venlig hilsen, Bestyrelsen i RUIF
Formanden Keld Mørk
Vores 2 x 50 års jubilarer bliver hyldet

50 år med Rønbjerg Ungdoms-og Idrætsforening

Den 30 november 2012 afholder RUIF 50 års jubilæum, idet de 2 foreninger, Ungdoms- og Idrætsforeningen, blev lagt sammen til et ved en stiftende generalforsamling den 30 november 1962.

 

Allerede i foråret 1958 havde man drøftet sammenslutningen, men da blev det ikke til noget med disse planer.- I 1962 blev drøftelserne genoptaget, og derefter, at der på begge foreningers ordinære generalforsamlinger havde været tilstrækkeligt flertal for sammenlægningen, blev der indkaldt til stiftende generalforsamling, men denne aften blev det ikke til en ny forening, fordi der var kommet indsigelse fra 11 af ungdomsforeningens medlemmer. Men ved den næste indkaldte stiftende generalforsamling, altså den 30 november 1962 blev de foreninger sammenlagt.

 

                      At modstanden var størst fra ungdomsforeningens side skyldes vel nok, at man var bange for, at ungdomsarbejdet ville glide i baggrunden for sporten.- Men der blev altså de 75% stemmetilslutning for sammenlægningen, som så blev en realitet.

 

                      Idrætsforeningen er den ældste af disse 2 foreninger, idet den menes oprettet i 1907. Dog findes der intet skriftligt materialer derfor, men hvis det er rigtigt, er det jo 105 år siden, denne forening startede.

 

                      Ungdomsforeningen blev stiftet 1.juli 1931, og det var mejeriejer Sejer Pedersen, Rønbjerg mejeri, der var en af medstifterne af ungdomsforeningen.- Læser man i den gamle protokol, gik det sådan til: - Sankthansaften 1931 var en flok unge samlet til sankthansfest i det daværende cementstøberi ved Rønbjerg station. Her blev de enige om at gå om til Sejer Pedersen, for de ville gerne have en mand med, som havde mulighed for at samle de unge om noget godt. Sejer Pedersen var straks med på ideen, og allerede den 1 juli fandt den stiftende generalforsamling sted.

 

RUIFs første formand blev Svend Erik Bundgård med Agnethe Andersen som kasserer.

 

Den første store udfordring blev bygning af klubhuset i 1963-64 til afløsning af det primitive skur man havde måtte nøjes med indtil. Huset blev bygget af frivillige med økonomisk støtte fra egnens beboere, og den 25 august blev klubhuset indviet. Det nye klubhus satte gang i medlemstallet til håndbold og fodbold. Badminton spillede man i skolens gymnastiksal.

 

I 1975 startede man udvidelse af klubhuset med kantine og køkken, nye toiletter m.m.

 

En rigtig stor lift medlemsmæssig fik man ved bygning af Rønbjerg Hallen i 1986.

 

Øverst af store idrætsresultater står nok den dag, Rønbjerg blev jyske mestre i håndbold serie 3 damer

 

 Medlemstallet i 2012 er 428 medlemmer hvor af 2 har været aktive i alle 50 år, nemlig Bjarne og Jørgen Pedersen

De er æresmedlemmer af RUIF

Rønbjerg UIF er en flerstrenget forening med mange forskellige idrætsgrene

Formand p.t. er Keld Mørk

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 22:49
RØNBJERG UIF har modtaget 3
Du kan lide denne side