Generalforsamlinger

Overskrift 1

Referat fra generalforsamlingen 2018 tirsdag den 27. februar i klubhuset.

 1. Valg af dirigent

  Knud Erik Nielsen der konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig varslet i Rønbjergekspressen; på hjemmesiden og på Rønbjergs FB side. Han anbefaler dog, at vi fremover også varsler den i en Skive avis, da ikke alle har mulighed for at se Rønbjergekspressen, og at Rønbjergekspressen er sent ud til nogle.

   

 2. Formandsberetning fremlægges til godkendelse

  *2017 blev igen et år med masser af aktiviteter i hallen og på station.

  Vi har også i år været med i byfesten og fælles spisningen i december.

  *Vi har i bestyrelsen valgt ikke at uddele Puskas pokalen i 2017. Fremover vil den kun blive uddelt hvert andet år. Det bliver i de lige årstal. Dette for ikke at ”udvande” den og dens værdi.

  *Vi har ca. 170 medlemmer. Det er nedgang, men tallet dækker kun over aktive medlemmer, hvor vi før også har haft de passive medlemmer med.

  *Badminton har sprængt rammerne med mange deltager på børneholdet. Taekwondo har vi desværre måtte sige farvel til pga for få deltager. Til gengæld er det gået godt med fodbold, hvor der også har været pænt antal deltager.

  *Så har der i 2017 været stor opmærksomhed på et stort overforbrug af vand i klubhuset i 2016, som gav en stor vandregning. Vi har desværre ikke fundet fejlen trods flere tiltag i forbindelse med dette. Regningen er heldigvis blevet refunderet af Skive Kommune.

  *Tennisbanen. Der har på FB været kritik af, at den ser grim, tilgroet og rodet ud. Vi havde en arbejdsdag derned for to år siden og har planlagt en ny til foråret.

  *Så har der det sidste været snakket om nyt lys i loftet i hallen. Det har trukket lidt ud, bl.a. fordi, der kom noget forkert hjem ift. opsætningen/tilkobling af strøm. Keld har snakket med pedellen for ca. tre uger siden, som siger, at nu kommer lyset op.

  *Oprydning i redskabsdepot. Karen Nielsen og børnehaven har ryddet det op. Desværre holdt ordenen kun et par uger, så så det lige sådan ud igen.

  *Hjemmeside. Der er ved at blive lavet en ny hjemmeside, som er en del af en større hjemmeside for hele byen. Den bliver lavet af Thomas Pedersen med hjælp fra Maria. Knud Erik har sagt op som webmaster, vi siger Knud Erik tak for det store arbejde, han har lagt i hjemmesiden.

  *Vi har i flere år søgt Skive Kommune om at få flyttet klubhuset og boldbanerne om til hallen. Vi kan se, at vi for hvert år er røget ned prioritering. Vi har derfor valgt ikke at søge i år, da det kræver et stort forarbejde ift., at få hentet tilbud hjem ved entreprenører. Vi søger i stedet om renovering af klubhuset.

  *Tak for et godt samarbejde til sponserer og samarbejdspartner. Og tak for godt samarbejde til resten af bestyrelsen.

  Alt i alt et godt år.

   

  *Spørgsmål:

  Bliver der læst vandmåler af hver måned nu? Brian kigger på vandmåleren, hver gang han er i klubhuset, den har stået på det samme over hele vinteren, så der bliver ikke brugt noget lige nu.

  *Knud Erik utilfreds med, at der er blevet sagt, at han ikke lægger det ind, der bliver sendt til ham. Hvilket ikke er korrekt. Tværtimod komme der ikke ret meget fra bestyrelsen til at lægge ind. Bestyrelsen beklager, han har fået den opfattelse. Det er bestemt heller ikke vores opfattelse.    

   

   

 3. Beretning fra udvalgene

  Fodbold: Trine og Thomas beretter: I forår/sommersæsonen havde vi tre børnehold og to voksen hold. I vintersæsonen har vi 2 børnehold og 3 seniorhold. Det er svært at samle nok spiller sammen til et hold. Der er dog kommet et godt fungerende pigehold med piger fra Skive.

  Spørgsmål:

  Fortsætter pigeholdet til foråret? Pigerne vil gerne. Der mangler en hjælpetræner for at det kan fortsatte. Der arbejdes på dette.

  Der er ros for det gode tiltag med mulighed for aftensmad efter fodboldtræningen.

   

  Håndbold: Brian beretter: Der er et herre- og et damehold. Ca. 20 i alt. Der er kommet et par nye spiller til. Økonomisk ligger vi med et lille underskud. Det er en dyr sport med mange gebyrer til dommere. Vi skal også betale kørselspenge til dem og ofte får vi dommere langvejs fra. Brian vil bringe det videre til JHF. Der er ingen træner, så ingen løn udgift. Vi tænker ikke, at vi kan tage mere i kontingent, så forsvinder medlemmerne.

   

  Tennis: Brian beretter: Der er desværre kun få deltager til at spille.  Svært at holde banen fri for ukrudt, når den ikke bliver brugt mere end en gang om ugen, da den så kun bliver ”slæbt” x 1 ugentlig.

   

  Badminton: Thomas beretter: Motionsbadminton mand og onsdag. Børnebadminton om torsdag med ca. 20 deltager. De har været til turnering i Nr. Søby. Det var rigtigt godt.

  Jørgen og Carsten Holm gør det rigtig godt som trænere.

   

  Gymnastik/dans: Arna beretter: Der er et børnehold med ca. 10 børn og et damehold, Jaro som træner for begge hold. Dameholdet har desværre ikke kørt så godt. Enkelte gange har der kun været to deltager. Det er træls for træneren. Jaro vil desværre ikke står for børnegymnastik til næste år. Det er svært at finde træner til dette hold.

   

  Spørgsmål/kommentarer:

  Træningen ligger sent, det er svært at få ”sig trukket op” efter aftensmaden. Det er IKKE utilfredshed med træneren. Jaro gør det godt! Hun kan dog desværre ikke tidligere.

   

  Taekwondo: Maria beretter: Vi havde igen i denne sæson fået lavet en aftale med Rasmus fra Viborg Taekwondoklub om træning i RUIF hver fredag eftermiddag. Hans krav var mindst ti tilmeldte børn/voksne.  Desværre kom vi kun op på 8 børn (et par stykker fra Skive, også) trods reklame. Holdet stoppede. Rasmus tilbød børnene at fortsætte i Viborg taekwondo klub til en god pris.

   

 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  *I år havde vi samlet et lille overskud på godt 12.000,- kr.  Der er dog enkelte regninger, der egentlig burde være i 2017, men de er nu i 2018.

   

  *Håndbold er en underskudsforretning. Det er især dommerhonorar, og så har der været indkøb af nye spillertrøjer, men dette er finansieret af et sponsorat.

  *Fodbold har givet et lille overskud.  

  *Badminton er den sportsgren, hvor vi har den største indtægt ift. udgift.

  *Tennis havde vi ingen udgifter på sidste år, da vi havde fået dobbelt grus forrige år. Derfor overskud.

  *Gymnastik og fitness eneste udgift til træner samt indkøb af måtter til fitness.

  *Taekwondo var et forsøg og havde et lille underskud.

  Samlet set et overskud på ca. 34.000,- kr.

   på idrætsdelen. Derfra skal så trækkes div. Udgifter til bl.a. drift af klubhus m.m. på ca. 14.000,- kr.

   

  *Kiosk: Lille overskud fra mad og kiosk salg ifb. med hjemmestævne, ca. 1500,- kr.  

   

  *Reklame: sponsorater fra skilte. Ingen udgifter på skilte, da der ikke er kommet nye til.

  *Lotteri: Vi har solgt færre lodsedler /passive medlemskaber. Der mangler at blive trukket en faktura fra på 1500,- kr. til præmier, som kom for sent, derfor kommer den med senere.

  *Tyroler fest: Ingen fest i år. Vi har stadig kontoen, pengene er øremærket til fest.

  I alt lille overskud på ca. 23.000,- kr.

   

  *Klubhus drift: Vi er af Skive kommune blevet sat ned (halvering) i tilskud til station -inspektør pga. generelle besparelse. Derfor underskud på omkring 6000,- kr.

  *Aktivitetstilskud: Vi får for aktive medlemmer. Det har hidtil været besværligt og snørklet at regne tilskuddet ud, men der er nu i år kommet nye regler. Nu får vi som minimum 90,- kr. pr. aktiv medlem pr. aktivitet. Der udover er der en restpulje, som skal deles ud.

  *Vand: Vi fik jo i starten af året en regning på omkring 40.000,- kr. som sprængte budgettet. Vi har fået alt refunderet fra skive Kommune fordi vi hele tiden har gjort kommunen opmærksom på vores udfordring, har forsøgt at finde fejlen, og fordi de forventer, vi har normal udgift fremadrettet og at det jævnligt holdes øje med vandmåleren fremadrettet.

  *Forsikring stiger hvert år en lille smule.

  *Ombygning/vedligehold: Vi har bl.a. fået nyt komfur og lavet små ændringer i køkkenet i klubhuset. Desuden indkøb af ny printer til idrætsforeningen.

  Det er badminton, gymnastik, sponsorater og tilskud, der holds os kørende.

   

  Vi har i alt aktiver for 344.329,06 kr.

   

  Spørgsmål:

  *Har vi klaget over nedsættelse af tilskud station - inspektøren? Knud Erik mener, vi bliver forfordelt ift. SIS. Knud Erik anbefaler os at skrive til SIS.  Knud Erik har selv være med til at hente tilskuddet hjem i sin tid. Det skulle vi have for selv at holde arealerne omkring klubhuset og boldbanen. I Skive er det kommunen, der holder det for idrætsforeningen. Det har vi ikke gjort. Kommunens har forklaret nedsættelsen med general besparelse og at en fodboldbane er nedlagt.

  *Knud Erik er lidt ked af at høre, at der laves nyt system, da han har været med til at lave det og er bange for om vi går ned i aktivitetstilskud. Dette mener Lise ikke, da det er pr. idræt. Samtidig er det blevet lettere og mere overskueligt at regne ud.

   

 5. Behandling af evt. indkomne forslag (4 dage før generalforsamling)

  Der er ingen.

   

 6. Valg af bestyrelse

  På valg er:

  Trine Rusbjerg (modtager ikke genvalg)

  Thomas Have (modtager genvalg). Genvælges.

  Maria Hejlskov (modtager genvalg). Genvælges.

  Marianne Kirk bliver valgt til nyt medlem.

   

 7. Valg af formand

  Keld Mørks vælges.

   

 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

 1. Freddi Christensen

 2. Britta Have

   

 1. Valg af revisor

  På valg er Gitte Ibsen. Gitte genvælges.

   

 2. Valg af 1. revisor suppleant

  Knud Erik Nielsen vælges.

   

 3. Eventuelt

  Hvad gøres der for at skaffe ny medlemmer? Vi forsøger nye tiltag, men har ikke en overordnet plan.  Der er aktuelt planer om et hokey-hold.

  Det er nogle gange svært med en lille idrætsforening. Det er let at køre til Skive med sine børn og lade dem går til idræt der. Det er svært både at finde trænere og børn nok til et hold.

  Der mangler også lidt lokal ånd i byen. Sammenhold og ønske om at spille i den lokale klub.

  Der skal måske laves en ”analyse” af, hvad der har fået et stort pigehold til at køre så godt herude. Så man kunne tage de gode erfaringer derfra

  Man kunne måske også betale sig til trænere.

   

  Forslag og spørgsmål vil blive taget op i bestyrelsen i løbet af den kommende sæson.

                                  

              Generalforsamling

  


Mandag den 27. febr. 2017 Genvalg til alle


 

Generalforsamling mandag den 22 febr. 2016


Genvalg af formanden - Keld Mørk

Nyvalg til bestyrelsen - Marie Hejlskov, der mangler at blive nyvalgt 1 medlem mere

Ud af bestyrelsen - Majbritt Teglgård og Michael Sørensen

Supplanter: Nr 1 Casper Kabel - Nr 2 Britta Have

Revisor genvalg til Gitte Strande - Suppl. nyvalg til
Knud Erik Nielsen

       
Thomas Have er senere indtrådt som den sidste bestyrelsesmedlem
   


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I R.U.I.F Onsdag den 22.10.2014 i Rønbjerg Hallen

 

Dagsorden: Evt. donation/lån fra Rønbjerg Ungdoms-& Idætsforening til Tunnelprojektet på kr 100.000,-

 

Frank Neergaard Pedersen blev valgt som dirigent.

Gitte Strande blev valgt som protokolfører.

Jesper Sort og Peter Rusbjerg blev valgt som stemmetællere.

 

Frank Neergaard startede med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet

Mindst 4 dage forinden afholdelse. Dette er sket i Skive folkeblad, fredag den 17.10.2014, samt via

Rønbjerg X-Pressen på facebook.

 

Overskriften hedder: Vi skal finde kr. 500.000, - til tunnelprojektet.

Foreløbig ser regnestykket sådan ud:

Kr. 200.000,- Fra Skive Kommune (stammer fra toiletprojekt)

Kr. 100.000,  Fra R.U.I.F (Idrætsforeningen)

Kr. 75.000,- fra Borgerforeningen

Kr. 26.000,- fra Cykelsponsorløbet til byfesten

Kr.  5.000,- fra Spejderne

 

D.v.s der skal indsamles ca kr. 95.000,- fra byens borgere

 

Formand for Idrætsforeningen Keld Mørk Kristensen anbefaler, at RUIF skal donere de kr. 100.000,- til

Tunnelprojektet.

Majbritt Teglgaard fra idrætsforeningen gør opmærksom på, at grunden til den ekstraordinære generalforsamling er, at kr. 100.000,- udgør godt 40% af RUIF’s samlede likviditet (Knud Erik fortæller den ca er på kr. 220.000, alt i alt)

Kasserer i Idrætsforenningen Knud Erik Nielsen beretter om hvordan tingene har foregået inden dette møde. Han er dybt uenig i, at pengene skal komme fra RUIF, og understreger endvidere kraftigt, at der IKKE har været enighed i bestyrelsen.
 Han spørger om Borgerforeningen i det hele taget har kr. 75.000,- ?

Derudover spørger han om de kr. 75.000,- kommer fra byfesten ? Byfesten består nemlig af flere Foreninger
(Idrætsforeningen + Borgerforeningen) i gl. dage var også Jagtforeningen og Menighedsrådet med. Han mener dermed, at hvis pengene (de kr. 75.000,- ) stammer fra byfesten, ja så vil Idrætsforeningen

Reelt komme til at bidrage med omkring kr 137.500 (De kr. 100.000, fra selve Idrætsforeningen + halvdelen af de kr. 75.000,- idet byfesten består af både Idrætsforeningen og Borgerforeningen)

Regnar Roslev (medlem af Borgerforeningen + medlem af tunnelprojektet) fortæller, at der skal gives besked om tunnelprojektet nu, ellers bliver det ikke til noget. Så kniven er for struben. Kommunen kræver, at vi garanterer, at vi har pengene.

De kr. 100.000,- som RUIF evt. skal give, er sådan set et blanco lån (Høj risiko lån). Knud Erik Nielsen spørger, om der bliver tale om et lån, hvor der bliver lavet et gældsbrev og i hvilken rækkefølge, de skal betales tilba
ge til de forskellige foreninger.

Meninghedsrådet er blevet spurgt til, om de vil give et bidrag, og de har fået nej fra højere instans.

Spejderne har givet tilsagn om kr. 5.000,-.

Gitte Strande spørger om, der ikke har været tale om andre beløb end de kr. 100.000,- evt. det halve for

At gøre det mere spiseligt. Endvidere foreslår hun, at der bliver udarbejdet et gældsbrev på de beløb de forskellige foreninger evt. yder som lån.

Johnny Kolding fortæller om, hvor vigtig tunnelen er for dem, der bor på Vejlgårdvej. De bekymer sig hver eneste dag, for deres børns færden på den farlige vej omkring jernbaneoverskæringen ved Præstevejen.

M.h.t gældsbrev foreslår han, at foreningerne skal tilbagebetales %vis, ud fra de %vise beløb de yder som lån.

Keld Mørk gør opmærksom på, at der er 250 hustande i området, og hvis de bare giver kr. 400,- hver, så er

Der hurtigt indsamlet kr. 100.000,-.

Regnar Roslev og Johnny Kolding fra Tunnelprojektet fortæller, at alle hustande vil få personligt besøg i

f.b.m indsamlingen til tunnelprojektet. Der vil ligeledes blev søgt om
 tilskud fra forskellige fonde, både før og efter tunnelbyggeriet. Det er
 disse forhåbentlige gode tilskud fra div. Fonde, som skal tilbage
 betale lånene til foreningerne
 

Stemmesedler deles rundt, der kan skrives JA eller NEJ

 

Valgresultatet bliver:

 

                             JA:  16 stk                    NEJ: 7 stk.

 

D.v.s det er vedtaget, at RUIF skal yde lånet på kr. 100.000,- til tunnelprojektet.

 

Kasserer Knud Erik Nielsen ønsker tillykke med valget. Endvidere gør han opmærksom på, at han ved

Næste generalforsamling i Idrætsforeningen til februar udtræder af bestyrelsen, og dermed stopper sin Mangeårige gerning som kasserer. Dette har intet med aftenens beslutning at gøre, han har gjort opmærksom på sin beslutning allerede ved generalforsamlingen i 2013.

Keld Mørk fortæller som supplement til Knud Erik, at der ved næste generalforsamling i Idrætsforeningen

Udtræder 4 folk af bestyrelsen, og opfordrer dermed nye folk til at melde sig.

Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamlingen d. 27.02.2013

 

1: Niels Andersen valgt som dirigent.

 

2: Formandsberetningen fremlægges til godkendelse.

·          Sankt Hans

·          Byfest – traktortræk.

·          Jubilæum – puskapokalen og 50 årsjubilarer: Jørgen Murer og Bjarne Tømrer.

·          Nyt tag på hallen

·          Projekt Rønbjerg – første prioritet er legeplads og multibane, senere flytning af stadion.

·          Hjemmesiden er godt besøgt.

·          RUIF har 440 medlemmer

·          Lotteriet går godt.

·          Tak til samarbejdspartnere, sponsorer, frivillige hjælpere og sidende bestyrelse.

 

3: Beretning fra udvalgene:

·          Håndbold: 3 seniorhold, 1 børnehold, 1 old girls hold. Der mangler damtræner til næste sæson

·          Fodbold: 3 hold U9, U11 og U14 indendørs.

Udendørs: Flere børnehold m. opstart d. 1 april 2013.03.18

·          Badminton. 60 medlemmer med faste tider.

·          Tennis: 16 spillere og tilgang af 4 unge damer.

·          Gymnastik og Zumba: 94 deltagere – 4 gymnastikhold og 1 dame zumbahold og 1 børne zumbahold. 7 trænere og 3 hjælpere. Mangler træner til børnehold næste år.

 

4: Revideret regnskab vedlagt og godkendt.

 

5: Ingen indkomne forslag.

 

6. Bestyrelsen har 1 måned til at finde 1 nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Helle Have. Helle fortsætter 1 mdr. til Hancock cup er overstået.

Arna, Keld og Knud Erik er genvalgt.

 

7: Valg af formand – Keld Mørk modtager genvalg.

 

8: Valg af 2 suppleanter. Brian Have fortsætter, Lene Enggrob træder ud. Kasper Kabel træder ind.

 

9: Valg af revisor: Gitte Ibsen modtager genvalg.

 

10: 1 revisorsuppleant: Annette Rømer modtager genvalg.

 

11: Eventuelt:

·          Spørgsmål vedr. pengegaven fra byen til jubilæet –er den brugt?

·          Tak til spejderne omkring samarbejdet.

·          Forslag omkring samarbejde med Hvidbjerg – husstandsomdelt overigt over aktiviteterne – Hvidbjerg borgerforenings hjemmeside.

·          Knud Erik meddelte at han er valgt for sidste gang i denne valgperiode på de næste 2 år.

·          Forslag om familierabat ved mange børn og mange aktiviteter.

·          Forslag om Hvidbjerg ordning – gratis medlemskab i eks. 2 år eller mindre kontingent.

·          Alkoholbevilling?

Der kommer snart 4 unge piger mere, vi glæder os

Generalforsamling Febr. 2013

Dagsorden til generalforsamling 2013

1.Valg af dirigent  ( Niels Andersen )

2. Formandsberetning fremlægges til godkendelse.

    Godkendt
 

3. Beretning fra udvalgene:

Håndbold

Fodbold

Badminton

Tennis

Gymnastik / Zumba

Godkendt
 

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

   Godkendt
 

5. Behandling af evt. indkomne forslag ( 4 dage før generalforsamling )
 

6. Valg af bestyrelse

       Arna                    Genvalgt

     Keld                     Genvalgt

       Knud Erik            Genvalgt

    Helle           På stand By
 

7. Valg af Formand         ( Keld genvalgt )

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen :

  Nr 1    Brian Have
 Nr. 2   Casper Kabel

 

9. Valg af revisorer – på valg Gitte Ibsen ( Genvalgt )

10. Valg af 1 revisorsuppleant  - På valg Anette Rømer ( Genvalgt )

11.Eventuelt  - ( Afslutning )

Derefter kaffe og hyggelig samvær

GENERALFORSAMLING


Referat generalforsamling d. 29.02.2012 RUIF

 

1: Valg af dirigent: Knud Erik blev valgt – generalforsamlingen var lovligt indvarslet og der forelå en dagsorden.

2: Formandsberetning:

Orientering om indbruddet i hallen hvor musikanlægget og tv blev stjålet, nyt er anskaffet igen. Ved nyt indbrud på skolen, blev pedellens nøgler stjålet, musikanlæg og tv opbevares nu andet sted i sognet.  Der kommer nye låse i hallen sidst i uge 9.

Der har været rørsprængninger i klubhuset på stadion, der er nu sat radiatorer op.

RUIF har i det forgange år været involveret i Sankt Hans aftens arrangementet, byfesten hvor der blev kørt 17.000 kr. ind til en hjerte starter til byen, julefællesspisning med uddeling af Puskas pokalen gik til Betina Mørk.

Vedr. hjertestarteren så arbejdes der pt. hvor den skal hænge. Der er kommet forslag om købmanden, eller allerbedst  på plejehjemmet hvor der er døgnbemanding og den derfor er tilgængelig døgnet rundt.

RUIF`s hjemmeside er godt besøgt med 63.000 klik. Knud Erik vedligeholder hjemmesiden.

RUIF har ydet økonomisk støtte til Ekspressen i form af 2000 kr. Der er forslag om, at annoncerer alle hjemmestævner i Ekspressen fremover.

Der er planer om, at flytte stadion om til hallen – der blev uddelt og gennemgået en folder som lige er lavet.

RUIF har pt. 428 medlemmer, hvoraf 105 er passive som har købt lotteri seddel. Tak til Brian Husted som sælger lotterisedlerne og har øget oplaget med 80 sedler i år.

RUIF har 50 års jubilæum i år. Det vil blive markeret med en reception og underholdning for børnene d. 2 december.

Tak til samarbejdspartnere, sponsorer og frivillige.

Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen og tak til Morten Have og Allan Birch som træder ud af bestyrelsen i år.

3: Beretning fra udvalgene:

A: Tennis – 16 medlemmer, opstart påske med at gøre banerne klar.

 Der spilles indendørs i hallen om vinteren. Der blev klaget over at tennisspillere ryger i omklædningsrummet i hallen om søndagen. Der henstilles til at alle overholder rygeforbuddet i hallen.

B: Fodbold – ca. 40 børn på U6,U9,U12 og U14.

Mange af U14 spillerne spiller 11 mandsfodbold i Skive i år. De andre hold starter op i foråret.

Holdene har deltaget i diverse byfester i år.

Indendørs har der udover børnene holdene været to old boyshold og et senior hold.

Der har i år været et hold fra Hvidbjerg som har trænet i hallen, dette skal revurderes i forhold til næste år.

C: Håndbold – børnehåndbold bliver prøvet igen i år indendørs.

Der er 1 herrehold i serie 1, et damehold i serie 2 og et i serie 3, derudover træner old girls om tirsdagen. Træning slutter i marts for de fleste hold.

Der kom en kommentar om, at herrerne bør klæde om i herreomklædning, så damerne kan få rummet for sig selv.

D: Badminton – Motionsbadminton går godt.

Børnebadminton gik ikke så godt, der kom kun 4 børn så holdet blev nedlagt igen.

E: Gymnastik og dans -  ca. 65 til gymnastik i alderen 3-70 år. 19 børn til dans.

Gymnastikafslutning d.10.03.2012 kl. 10.00 i hallen.

13 marts er sidste træningsdag.

Der har i år været 7 trænere og 3 hjælpere.

Dans fortsætter indtil påske med Betina Mørk som træner.

Der er zumba v. Betina Mørk og ønske om 2 gange ugentlig næste år.

F: halbal og byfest – der har ikke været afholdt halbal, vedr. byfesten henvises til formandsberetningen.

4: Det reviderede regnskab fremlægges – beholdningen er på 324.721,00 kr. Se vedlagte regnskab som blev uddelt på generalforsamlingen. Regnskabet er vedlagt og godkendt.

5: Behandling af indkomne forslag – ingen.

6: Valg af bestyrelsen :

Allan Birch ønsker ikke genvalg.

Morten Have ønsker ikke genvalg

Mette Bak Olesen modtager genvalg.

Henrik Kristensen blev nyvalgt, sammen med Majbrit Teglgaard.

7: Valg af formand: Keld genvalgt

8: Valg af 2 suppleanter:

1. Lene Enggrob

2 .Brian Have

9: Valg af revisor – på valg er Niels Jørn Sort – ønsker ikke valg

Tina Ibsen vælges i stedet for.

10: Valg af revisorsuppleant – Annette Rømer.

11: Eventuelt – Uddeling af lokal udviklingsplan.

Orientering om køb af toilethus  til torvet.

Borgermøde i april.

Generalforsamling for år 2010

Referat generalforsamling RUIF d.22.02.2011
 

Velkomst ved Keld.

1: Valg af dirigent: Bestyrelsen pegede på Knud Erik Nielsen, som accepterede.

Lovligt indvarslet generalforsamling

 

Jeg vil starte med at nævne de ”ikke” sportslige arrangementer i RUIF.

 

Vi var igen i 2010 med i Skt. Hans aften arrangementet, hvor vi sammen med borgerforeningen arrangerede bål på festpladsen ved forsamlingshuset.

Det var en dejlig aften, godt besøgt. Kenneth Enggrob holdt en glimrende båltale.

 

Så kom tiden i august med byfesten, som i 2010 forløb over 2 dage, og her var vejret igen med os, masser af sol og glade mennesker.

Også her var det i samarbejde med Borgerforeningen, spejderne, menighedsråd og kirken.

På grund af skolens 25 års jubilæum, som blev afholdt om fredagen, måtte vi ændre lidt i tidsplanen i forhold til de senere år.

Festen startede lørdag morgen med morgenkaffe og rundstykker samt små øjenåbner, som var skænket af driftige landmænd her fra området, og derefter en masse aktiviteter både for børn og voksne.

Årets sponsorcykelløb slog alle rekorder både med antal cyklister, men også på den økonomisk side, ca. 13.000 kr. blev det til - meget flot.

Dagen sluttede lørdag aften med stor grillfest i teltet med rigtig mange festdeltagere.

 

Søndagen startede med morgenkaffe, derefter festgudstjeneste og sluttede af med bankospil, med ca. 100 deltagere i teltet, dette blev en stor succes med masser af flotte gevinster, som var skænket af de både lokale butikker og firmaer, samt butikker i Skive.

Alt i alt var det 2 festlige dage.

 

I 2009 afholdte vi som bekendt et kæmpe halbal, næsten som i gamle dage, med masse af glade mennesker. Dette måtte vi selvfølgelig følge op i 2010, men festen blev ikke den store økonomiske succes som vi havde regnet med, der kom ”kun” ca. 300 gæster, men de havde alle en god og festlig aften.

Økonomisk var det lidt af en øretæve, festen gav et underskud på ca. 20.000 kr. og vi besluttede i bestyrelsen at sætte den form for halbal på standby.

Her skal der selvfølgeligt lyde en stor tak til udvalget for deres store arbejde med at gennemføre arrangementet.

 

Julemarkedet som genopstod i 2009, blev også en stor succes i 2010 med ca. 25 kræmmere. Der blev klistret og klippet af børn og der var selvfølgelig besøg af den gode gamle julemand. Som noget nyt gav vore børnedansere en flot opvisning sammen med et hold dansere fra Skive.

Alle havde denne dag lejlighed til at komme i julehumør.

Også her en stor tak til kræmmerudvalget for deres store arbejde  

Vores hjemmeside ser ud til at fungere godt, der er rigtig mange som besøger den, vi bruger den forholdsvis meget, og vil selvfølgelig også i fremtiden benytte os af den til infoer.

Der er nu ca. 41.300 som nu har kigget på den.

Tak til Knud Erik for at du vil bestyre den.

 

Puskas pokalen blev i 2010 tildelt Brian Husted for hans store indsats, specielt som fodboldtræner indenfor børnerækkerne, men også for den store hjælp som han generelt yder i RUIF. men dette kan I læse mere om på RUIF s` hjemmeside og i Expressen.

Et stort tillykke til Brian.

 

Vi arbejder stadig på ideen med at flytte stadion om til hallen, men vi er også klar over at det er et langt sej træk, men vi er stadig optimister.

Vi har indsendt ansøgningen til SIS, hvor vi har søgt om tilbygning af hallen med et større depotrum og selvfølgelig om flytningen af stadion. Hvis det ikke kan lade sig gøre i et hug, så i en prioriteret rækkefølge med depotet som nr. 1.

 

Vi er sammen med skolen nået langt med projektet, har holdt utallige møder med Skive Kommune og der ligger nu et skitseforslag til en tilbygning her ved hallen som indeholder en ny kantine, nye omklædningsrum, opvarmnings rum, depot og ligeledes et forslag til hvordan udenoms arealerne kan forskønnes med stier og boldbaner.

Skive kommune har bevilget penge et nyt tag på hallen i år, men dette kan måske udskydes til at tilbygningen kommer, dette vil være mest praktisk.

 

Vi har her i 2010 sat en lille postkasse op hallens forgang, denne skal benyttes som en ide´ kasse. Den har ikke været benyttet så meget endnu, men hvis I har nogle nye ideer, så er det bare med at fylde kassen op.

 

Vi har også her i hallens handicaptoilet opsat et puslebord, dette har også været efterlyst i mange år.

I hallens kantine har vi opsat et nyt fjernsyn.

 

På det sportslige område vil udvalgsformændene komme mere ind på de forskellige aktiviteter, men jeg kan da nævne at vi stadig har ca. 350 medlemmer, plus de ca. 70 passive medlemmer som er vore lotteri deltagere og dette er rigtig flot.

 

Fokusområder her i 2010 har været at vi skulle være meget bedre til at få kontingenterne opkrævet, dette har været et stort problem for vore kasserer, men vi har nu fået strammet op på problemet og resultatet har også vist sig positivt.

 

Jeg vil her til sidst gerne takke for godt samarbejde til alle RUIF´s samarbejdspartnere, skolen, borgerforeningen, SIS, Skive kommune, alle frivillige hjælpere, der er altid plads mange flere, og sidst men ikke mindst alle vore sponsorer.

 

Og til allersidst en stor tak til den nu siddende bestyrelse for et godt samarbejde og håber at dette må fortsætte i 2011.

2: Formandsberetning – orientering om følgende punkter:

 • Sankt Hans
 • Byfest
 • Halbal
 • Julemarked
 • Hjemmesiden med over 40.000 besøgende
 • Puskaspokalen
 • Flytning af stadion + tilbygning til hallen
 • Idekassen hallen/stadion
 • Puslebord på handicaptoilettet
 • Nyt fjernsyn i kantinen
 • Brian Husted ny lotterisælger
 • Fokusområde 2010: Bedre til at få kontingenter indbetalt – opnået.
 • Der er 351 betalende medlemmer og 100 passive medlemmer i RUIF.

 

3. Beretning fra udvalgene:

 • Tennis – 20 spillere.
 • Fodbold – 45 børn udendørs, old boys hold, 25 børn indendørs, 2 hold lørdag morgen, 1 ungdomshold tirsdag aften. Udgifter til nye spilledragter, fodbolde og overtræksveste. Ny sæson: trænere er fundet til de tre ældste hold, der mangler til de mindste.
 • Håndbold – U6,U8 og U10 hold, deltager i stævner. 4 seniorhold – 2 dame- og 2 herrehold + old girlshold.

 

Der var forespørgsel fra Jørgen Holm om evt. tid i hallen til hans ”gamle” hold, der gerne vil spille i Rønbjerg igen. Morten Have og Jørgen Holm snakker sammen efterfølgende.

 

 • Badminton – motionsbadminton 22 baner i brug. Der er 4 børn der træner.

 

Jørgen Holm efterlyser juleafslutning og Rønbjerg mesterskaberne.

 

 • Gymnastik – 70 deltagere på 4 hold + gymnastik for de mindste sidste lørdag i måneden.

Danseundervisningen er meget populær, der er ca.20 børn med om torsdagen.

Opvisning d.19.03.2011 kl. 10.00 – 12.00 i hallen.

Udgifter: Airtrack og springmåtte ( sammen med SFO )

 

 • Halbal og byfest – gennemgået i formandens beretning

 

4: Regnskab fremlagt af kasseren.

 

5. Valg af bestyrelse: Afgående Jørgen Lund og Karen Gottlieb.
 

Nyvalgte: Knud Erik Nielsen og Helle Hessner Have
 

6. Valg af formand: Keld Mørk genvalgt.

 

7: Valg af 2. suppleanter – 1.Brian Have og 2. Lene Enggrob

 

8: Valg af revisor: Gitte Ibsen genvalgt.

 

9: Revisorsuppleant: Tina Ibsen

 

10: Eventuelt –
Æresmedlem Knud Erik Nielsen modtog nål.
 

 • Forslag om introduktionsdag af aktiviteterne med bord i forhallen hvor man kan tilmelde sig aktiviteten med det samme. Dato for denne dag i Ekspressen i juni nummeret.


Knud Erik får overrakt nålen for at have være medlem i 40 år. Han blev samtidig æresmedlem af RUIF

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 22:49
RØNBJERG UIF har modtaget 3
Du kan lide denne side